مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط کشت و لیپیدها و فسفولیپیدها

 1.    اتانول

2.    اتانول آمین

3.    اتیل استات

4.    اتیل متیل کتون

5.    اتیلن دی آمین

6.    اتیلن گلیکول

7.    آدرنالین

8.    آرابینوز

9.    ارتوتولوئدین

10.    آسپارژین

11.    استات آمونیوم

12.    استات باریم

13.    استات جیوه

14.    استات روی

15.    استات سدیم

16.    استات کلسیم

17.    استات مرکوری

18.    استات مس

19.    استات نیکل

20.    استارچ

21.    استن

22.    استونیتریل

23.    استئاریل الکل

24.    استیلن استن

25.    استیلن کلرید

26.    اسید اسپارتیک

27.    اسید استئاریک

28.    اسید استیک

29.    اسید اسکوربیک

30.    اسید اگزالیک

31.    اسید اولئیک

32.    اسید بنزوئیک

33.    اسید بوریک

34.    اسید پر کلریک

35.    اسید پروپیونیک

36.    اسید پیکریک

37.    اسید تانیک

38.    اسید تایوگلیکولیک

39.    اسید تری کلرواستیک

40.    اسید سالسیلیک

41.    اسید سولفانیلیک

42.    اسید سولفوریک

43.    اسید فتالیک

44.    اسید فرمیک

45.    اسید فسفریک

46.    اسید کلریدریک

47.    اسید لاکتیک

48.    اسید مولیبدیک

49.    اسید هیدروفلوریدریک

50.    اسید هیدروکلریدریک

51.    اکسید آلومینیوم

52.    اکسید آنتیموان

53.    اکسید آهن

54.    اکسید روی

55.    اکسید کبالت

56.    اکسید کلسیم

57.    اکسید نقره

58.    آگار

59.    آگارز

60.    اگزالات پتاسیم

61.    اگزالات سدیم

 62.    آلبومین

63.    آلفانفتول

64.    آلیزارین

65.    آمونیوم دی هیدروژن فسفات

66.    آمیلاژ

67.    آمینو تیازول

68.    آمینو فنل

69.    ان هپتان

70.    ان هگزان

71.    آنیلین

72.    اورنج جی

73.    اوره

74.    اوره آز

75.    ایزو فتالیک اسید

76.    ایزواکتان

77.    ایزوآمیل استات

78.    ایزوآمیل الکل

79.    ایزوبوتانل

80.    باریم

81.    بافر پ هاش

82.    برمواتان

83.    برموفنل بلو

84.    برموکروزول گرین

85.    برمید آمونیوم

86.    برومات سدیم

87.    بنزالدئید

88.    بنزن

89.    بنزیل الکل

90.    بنزین بنزیل

91.    بوتانل

92.    بوتیل استات

93.    بوتیل استات

94.    بی کربنات سدیم

95.    بی کربنات سدیم

96.    بیسموت III نیترات

97.    پارافرم آلدئید

98.    پارافین

99.    پپتون

100.    پپسین

101.    پتاسیم دی هیدروژن فسفات

102.    پتاسیم متاپریدات پریودات

103.    پتاسیم هگزا سیانوفرات

104.    پتاسیم هیدورژن سولفات

105.    پترولیوم بنزن

106.    پراکسید باریم

107.    پرمنگنات پتاسیم

108.    پروپانل

109.    پلی اتیلن گلیکول

110.    پلی اتیلن گلیکول 1000

111.    پلی اتیلن گلیکول 2000

112.    پلی اتیلن گلیکول 6000

113.    پلی وینیل الکل

114.    پودر آهن

115.    پیروگالول

116.    پیریدن

117.    تترا کلرید کربن

118.    تتراپلکس

119.    تتراکلرواتیلن

120.    تتراهیدروفوران

121.    تری اتانول آمین

122.    تریپسین

 123.    تنگستات سدیم

124.    تولوئن

125.    تولوئیدن بلو

126.    توئین 20

127.    توئین 40

128.    توئین 80

129.    تیو استامید

130.    تیوره

131.    تیوسولفات سدیم

132.    تیوسیانات آلومینیوم

133.    تیوسیانات جیوه

134.    جیوه

135.    دی اتانول

136.    دی استیل منو کسیم

137.    دی ایتل اتر

138.    دی سدیم هیدروژن فسفات

139.    دی کلروبوتان

140.    دی مانوز

141.    دی مانیتول

142.    دی متیل سولفو کساید

143.    دی میتل گلی اکسیم

144.    ریبوز

145.    زیر کونیم اکساید

146.    ژلاتین

147.    ساکاروز

148.    سدیم

149.    سدیم آزاید

150.    سدیم سالسیلات

151.    سدیم سلنیت

152.    سدیم نیترووپروکساید

153.    سدیم هیدورکسید

154.    سوربیتول

155.    سولفات آلومینیوم

156.    سولفات آمونیوم

157.    سولفات پتاسیم

158.    سولفات پتاسیم آلومینیوم

159.    سولفات روی

160.    سولفات سدیم

161.    سولفات مس

162.    سولفات نقره

163.    سولفور

164.    سولفیت سدیم

165.    سیانید پتاسیم

166.    سیانید سدیم

167.    سیترات سدیم

168.    سیکلوهگزانول

169.    سیلیکاژل

170.    سیلیکون

171.    فرمالدئید

172.    فرمامید

173.    فروکتوز

174.    فسفر

175.    فلورید پتاسیم

176.    فلورید سدیم

177.    فنل

178.    فنل رد

179.    فنل فتالئین

180.    فنل هیدرازین

181.    فنیل آلانین

182.    فنیل ایزوسیانات

183.    کادمیوم

 184.    کازئین

185.    کافئین

186.    کاندابالزم

187.    کربنات آمونیوم

188.    کربنات باریم

189.    کربنات پتاسیم

190.    کربنات سدیم

191.    کربنات کلسیم

192.    کربنات لیتیم

193.    کرومات سدیم

194.    کریستال ویوله

195.    الکل بنزیل

196.    کلرات سدیم

197.    کلروبنزن

198.    کلروفرم

199.    کلرومتان

200.    کلرید آمونیوم

201.    کلرید پتاسیم

202.    کلرید سدیم

203.    کلرید کلسیم

204.    کلرید نیکل

205.    کلودیون

206.    کنگورد

207.    گالاکتوز

208.    گزیلول

209.    گلایسین

210.    گلوکز

211.    گلیسرول

212.    مالتوز

213.    متانول

214.    متیل بنزوات

215.    متیل پروپیونات

216.    متیل رد

217.    متیل سالسیلات

218.    متیل فرمات

219.    متیل ویولت

220.    مرکوری (جیوه)

221.    مورکساید

222.    مولیبدات سدیم

223.    نفتالین

224.    نیترات آمونیم

225.    نیترات باریم

226.    نیترات پتاسیم

227.    نیترات سدیم

228.    نیترات نقره

229.    نیتروبنزن

230.    نیتریت سدیم

231.    نین هیدرین

232.    نئوفوشین

233.    هپتامولیبدات آمونیوم

234.    هپتان

235.    هیدروژن پراکساید

236.    هیدروکسید پتاسیم

237.    هیدورکسید باریم

238.    هیدوکسید کلسیم

239.    هیستیدین

240.    ید

241.    یدات پتاسیم

242.    یدات سدیم

243.    یدید سدیم

244.    یدید مرکوری

اخبار آزمایشگاهی:

فروش ویژه پایان سال تجهیزات آزمایشگاهی شروع شد .

فروش ویژه پایان سال مواد شیمیایی شروع شد 

فروش تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی - فروش لوازم آزمایشگاهی و مواد مصرفی

فروش تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تحقیقاتی - فروش دستگاه آزمایشگاهی در همه رشته ها

فروش تجهیزات ازمایشگاه صنایع غذایی - فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و نان - تجهیزات آزمایشگاه کالباس و سوسیس و فراورده های گوشتی 

فروش تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش لوازم ازمایشگاه نفت و بنزین

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - فروش تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و لاستیک و پلاستیک

فروش تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی - فروش تجهیزات آزمایشگاه گیاه شناسی و گیاه پزشکی 

فروش دستگاه سولفور آنالایزر مطابق ASTM D4294 - تعیین میزان گوگرد در مواد نفتی 

فروش دستگاه اندازه گیری سولفور به روش Xray - فروش دستگاه نواک Noack مطابق استاندارد ASTM D5800

فروش دستگاه فلش پویت تمام اتوماتیک مطابق ASTM D92 , ASTM D93 

فروش دستگاه ویسکومتر کینماتیک مطابق استاندارد ASTM D445 

فروش تجهیزات ازمایشگاه رنگ و رزین 

فروش تجهیزات آزمایشگاه آرد و غلات - گلوتن ایندکس و گلوتن شوی - فالبنگ نامبر -اکستنسوگراف - فارینوگراف

فروش لوازم آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی - فروش تجهیزات ازمایشگاه روغن

فروش تجهیزات آزمایشگاه قیر - تست کشش قیر - نفوذ پذیری قیر-نقطه نرمی قیر- ویسکوزیته قر- نقطه اشتعال قیر

دستگاه تست نواک مطابق با استاندارد ASTM D5800

دستگاه تست ویسکوزیته در سرما CCS مطابق استاندارد ASTM D5293

قیمت تجهیزات آزمایشگاهی و قیمت لوازم آزمایشگاهی و قیمت دستگاههای آزمایشگاهی

فروش فریزر آزمایشگاهی و ترازوی آزمایشگاهی و یخچال آزمایشگاهی

فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین - کراس کات- گرایندومتر-پیکنومتر-فورد کاپ-رنگ سنج

 فروش تجهیزات آزمایشگاه تحقیقاتی مانند اتمیک ابزربشن(جذب اتمی) کروماتوگراف گازی GC و کروماتوگراف مایه HPLC

فروش دستگاه آزمایشگاهی GCMS - GC MASS و ICP و ICPMS 

فروش انواع میکروسکوپ بیولوژی و پاتولوژی و میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ فلورسنس و میکروسکوپ پلاریزان و لوپ

فروش دستگاه اتمیک ابزربشن ( جذب اتمی) آنالیز عناصر 

فروش مواد شیمیایی مرک آلمان - فروش مواد شیمیایی سیگما آمریکا

فروش آون و انکوباتور و شیکر انکوباتور و هیتر استایرر تولید دانشور شیمی