logo

پرسش و پاسخ آزمایشگاهی

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی و روغن و گریس شامل چه دستگاههایی می شوند؟

تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی و روغن و گریس شامل دستگاههای فلش پویت ، ویکسومتر ، دانسیتومتر ، سولفور انالایزر ، کارل فیشر ،نواک ، تست پایداری برشی ، تست ویسکوزیته در سرما ، و غیره میشوند.

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاهی صنایع غذایی شامل چه دستگاههایی میشوند ؟

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی شامل دستگاه کلدال ، سوکسله ، کارل فیشر ، دستگاه فیبر خام ، رفراکتومتر و پلاریمتر - دستگاه گلوتن ایندکس و فالینگ نامبر و غیره میشوند.

تجهیزات آزمایشگاهی و لوازم آزمایشگاه آب و فاضلاب شامل چه دستگاههایی میباشند ؟

تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب شامل دستگاه پی اچ متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، شوری سنج ، اسپکتروفتومتر ، فتومتر ،انکوباتور ،اتوکلاور و غیره می باشند.

تجهیزات آزمایشگاه و لوازم آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی را چگونه تهیه نمایم ؟

 تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی و گیاه شناسی را از شرکت دانشور شیمی تهیه نمایید که شامل دستگاه کلروفیل متر – دستگاه فتوسنتزمتر- دستگاه پرومتر – دستگاه سطح سنج برگ گیاه – دستگاه تشعشع سنج – دستگاه رطوبت سنج خاک میشوند.

زیر مجموعه ها